Minggu, 27 September 2009

Tuntunan Hidup

Maaf Memaafkam

Ucapan “Tiada maaf bagimu” henteu aya dina kamus Islam mah. Amalan ngahapunten mangrupikeun amalan terpuji. Firman Allah SWT. “Perbuatan yang baik dan pemberiaan maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan penerima) …” (QS Al-Baqarah:263). Sajabi ti eta, Allah SWT. marentahkeun hambana supados janten jalmi pemaaf “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf …”. (QS Al-A’raaf:199).

Sok aya jalmi anu hese maparin maaf atanapi teu kersa maparin maaf, padahal Nabi Muhammad SAW ku anjeun maparin maaf musuh-musuhna, penduduk Mekah, anu parantos ngahina, nyiksa sareng ngusir anjeunna. Namung, sayaktosna hal eta anu ngajantenkeun penduduk Mekah janten simpati ka anjeunna. Salajengna, nungtutan penduduk Mekah lebet Islam, ahirna ngabrul sadayana lebet Islam. Dina hal ieu, firman Allah SWT “… Sekiranya kamu keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu …” (QS Ali Imran:159). Upami ningali kajantenan ieu, miceun rasa benci sareng dendam, sifat maparin maaf secara tulus sareng ikhlas, tiasa nimbulkeun rasa simpati, hormat sareng rasa kacintaan ti jalmi anu dimaafkeun.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar